สาขาวิชาภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Programme) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖