รายงานการประเมินตนเอง/ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบันคณะมนุษยศาสตร์ ๒๕๕๙

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร พธ.บ.(ภาษาไทย) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ผลการประเมินของกรรมการ
หลักสูตร พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ผลการประเมินของกรรมการ
หลักสูตร พธ.บ.(จิตวิทยา) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ผลการประเมินของกรรมการ
หลักสูตร พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ผลการประเมินของกรรมการ

 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตร พธ.ม.(ชีวิตและความตาย) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ผลการประเมินของกรรมการ
หลักสูตร พธ.ม.(ชีวิตและความตาย) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ผลการประเมินของกรรมการ
หลักสูตร พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ผลการประเมินของกรรมการ
หลักสูตร พธ.ม.(ภาษาศาสตร์) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ผลการประเมินของกรรมการ
หลักสูตร พธ.ม.(ภาษาอังกฤษ)(International program) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ผลการประเมินของกรรมการ

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ผลการประเมินของกรรมการ
หลักสูตร พธ.ด.(ภาษาศาสตร์) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ผลการประเมินของกรรมการ