หลักสูตร ปริญญาตรี

เอกสาร มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

เอกสาร มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เอกสาร มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

เอกสาร มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

มคอ.๓-๗ ของหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

มคอ.๓-๗ ของหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย

มคอ.๒   มคอ.๓-๗

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

มคอ.๒   มคอ.๓-๗

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

มคอ.๒   มคอ.๓-๗

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ)

มคอ.๒   มคอ.๓-๗

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตพุทธจิตวิทยา

มคอ.๒   มคอ.๓-๗

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

มคอ.๒   มคอ.๓-๗