คำร้องทั่วไปผ่านคณะ ทบ.01

ใบรายงานตัวนิสิต ทบ.02

ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต ทบ.03

ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม ทบ.04

ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต ทบ.05

ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ ทบ.06

ใบคำร้องลงทะเบียนเรียน ทบ.07

ใบคำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ ทบ.08

ใบคำร้องขอโอนผลการศึกษา ทบ.09

ใบคำร้องขอลาการสอบ ทบ.10

ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต ทบ.11

ใบคำร้องขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา ทบ.12

ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ทบ.13

ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการจบการศึกษา ทบ.14

ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิต ทบ.15

ใบคำร้องตารางสอบตรงกัน ทบ.16

ใบคำร้องขอแก้ I ทบ.17

ใบคำร้องขอจบการศึกษา ทบ.18

ใบคำร้องขอผลการศึกษา ทบ.19

ใบคำร้องขอชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทบ.20

transcript-order-form reg22

application-for-graduation reg23