พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์ ปุณณโก)
คณบดีคณะเอเชียอาคเนย์

พ.ศ. ๒๕๐๖

พระกวีวรญาณ (จํานงค์ ทองประเสริฐ)
คณบดีคณะเอเชียอาคเนย์

พ.ศ. ๒๕๐๗

พระมหาศิลา วีรเสฏโฐ (รศ.สิริวัฒน์ คําวันสา)
คณบดีคณะเอเชียอาคเนย์

พ.ศ. ๒๕๐๙

พระมหาวิสุทธิ์ ปุญญสสโร (พระครูประกาศิตพุทธศาสตร์)

พ.ศ. ๒๕๒๘

พระมหาสมชัย กุสลจิตโต (พระราชปัญญาเมธี)

พ.ศ. ๒๕๓๒

พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลยาณธมโม)

พ.ศ. ๒๕๓๗

พระมหาสุริยา วรเมธี

พ.ศ. ๒๕๔๒

พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลยาณธมโม)

พ.ศ. ๒๕๕๕

พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนโท, ผศ.ดร.

พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๑

พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี), ผศ.ดร.

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร.

พ.ศ. ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน