สำนักงานคณบดี

เลขานุการสำนักงานคณบดี
Secretary of Dean office

พระธัชฑล รกฺขิโต/อัตรัง
นักวิชาการศึกษา

Phra Thatchathon Rakkhito/Attarung
Educator

การศึกษา
น.ธ.เอก
ป.ธ.๑-๒
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)
พธ.ม. (จิตวิทยาชีวิตและความตาย)

 

นายประดิษฐ์ เสนพนัสศักดิ์ (ดิษฐ์)
นักจัดการงานทั่วไป

Mr.Pradit Senpanassak
General Service Officer

การศึกษา
น.ธ.เอก
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)
พธ.ม. (ชีวิตและความตาย)

มือถืออีเมล
นายจักษฐาปนิษฐ์ ปุญญฤทธิ์ (จี)
นักจัดการงานทั่วไป

Mr.Chakdhapanis Bunyarid
General Administration Officer

การศึกษา
น.ธ.เอก
ป.ธ.๑-๒
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)
นายวัชระ สุวัฒน์ (อาย)
นักจัดการงานทั่วไป (อัตราจ้าง)

Mr.Watchara Suwat
General Administration Officer

การศึกษา
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)
พธ.ม. (พุทธจิตวิทยา)
มือถือEmail
นายญาณกร แก้วก่า
นิสิตฝึกงาน

Mr.Yanakhon Kaewka
Internship

การศึกษา
น.ธ.เอก
ป.ธ.๓
นิสิต ชั้นปีที่ ๔ พธ.บ. (รัฐศาสตร์)

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร

ดร.ชาย
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์

Dr.Chai
Coordinator of Ph.D.(Linguistics) 

การศึกษา
พธ.บ. (ปรัชญา)
พธ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)
ดร.ชาย
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์

Mr.Sophon Kanetnok
Coordinator of Ph.D.(Linguistics) 

การศึกษา

ดร.ลลิตา พิมรัตน์ (จิ๊บ)
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Dr.Lalita Pimrat
Cooperator of B.A. in English (English program)

การศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)
ดร.ถนัด ไชยพันธ์
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิต

Dr.Thanad Chaiyaphan
Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program

การศึกษา

นายสมศักดิ์ สงวนดี
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิต

Dr.Thanad Chaiyaphan
Cooperator of Ph.D.(Buddhist Psychology) program

การศึกษา

นายกิตติภัค สุดสะกรี
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพุทธจิต

Mr.Kittipak Sudsakree
Cooperator of M.A. (Buddhist Psychology) program

การศึกษา

นางสาวกนกวรรณ บุญคะเณ
ผู้ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพุทธจิต

Miss.Kanokwan Boonkane
Cooperator of M.A. (Buddhist Psychology) program

การศึกษา