คณบดี 
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร.
คณบดี

Ven.Phrakrusangharak Ekkaphat Abhichando, Assoc. Prof. Dr.
Dean

รองคณบดี
พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผศ.ดร.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Ven.Phramaha Suthep Sutdhiyano, Asst.Prof.Dr.
Vice-Dean for Academic Affairs

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Asst.Prof.Dr.Methaphan Phothitheerarot
Vice-Dean for Administrative Affairs

เลขานุการสำนักงานคณบดี
เลขานุการสำนักงานคณบดี
Secretary of Dean office

หัวหน้าภาค
พระมหาภราดร ภูริสฺสโร, ดร.
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

Ven.Phramaha Pharadon Bhurissaro, Dr.
Head, Department of Thai Language

พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Ven.Phramaha Somchai Kittipanyo, Dr.
Head, Department of Foreign Languages

รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

Assoc. Prof. Dr. Prayoon Suyajai
Head, Department of Psychology

รองหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สรายุทธ อุดม
รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

ผู้อำนวยการหลักสูตร
พระวิเชียร ปริชาโน, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาเอก (ภาษาศาสตร์)

Ven.Phra Vichain Parichano, Asst,Prof. Dr.

Director of Ph.D. Program (Linguistics) 

รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาเอก (พุทธจิตวิทยา)

Assoc.Prof.Dr.Siriwat Srikhruedong
Director of Ph.D. Program (Buddhist Psychology)

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก (จิตวิทยาชีวิตและความตาย)

Ven.Phrakhrusangharak Ekkaphat Abhichando, Assoc.Prof.Dr.
Director of M.A. and Ph.D. Programs (Life and Death Psychology)

รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท (พุทธจิตวิทยา)

Assoc.Prof. Dr. Prayoon Suyajai
Director of M.A. (Buddhist Psychology) Program

ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์

Dr.Sakchai Phosai
Director of M.A. Program (Linguistics)

ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ)(International program)

Director of M.A. Program (English)(International Program)