๑. อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
รักษาการหัวหน้าภาค/อาจารย์ประจำ

การศึกษา
พธ.บ. (จิตวิทยา)
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
M.A. (Psychology)
Ph.D. (Psychology)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Untitled
รองหัวหน้าภาค/อาจารย์ประจำ
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
M.A. (Psychology)
Ph.D. (Psychology)

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
พธ.บ. (จิตวิทยา)
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
Ph.D. (Psychology)

พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)
พธ.ม. (ชีวิตและความตาย)
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)

รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
Ph.D. (Psychology)
M.A. (Psychology)
พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)

๒. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์อัตราจ้าง/อาจารย์พิเศษ

พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ, ผศ.ดร.
อาจารย์ (อัตราจ้าง)

การศึกษา
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)
รศ.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียง)

พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ผศ.ดร.
อาจารย์ (อัตราจ้าง)

การศึกษา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
วท.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
พธ.บ. (จิตวิทยา)

พระครูภาวนาสังวรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พระมหาถาวร ถาวโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พระมหาอานนท์ กนฺตวีโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
ปร.ด. (สื่อสารการเมือง)
Ph.D. (Political Science)
M.A. (Politics)
พธ.บ. (สังคมวิทยา)

รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
Ph.D. (Educational Psychology)
M.S. (Educational Administration)
ค.บ. (พลศึกษา)

รศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับสอง

Email
ผศ.ดร.มั่น เสือสูงเนิน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา
อาจารย์ (อัตราจ้าง)
ดร.ประสิทธิ์ แก้วศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)

ดร.วิศาล สายเพ็ชร์
อาจารย์ (อัตราจ้าง)

การศึกษา
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)
พธ.ม. (ชีวิตและความตาย)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
อาจารย์ (อัตราจ้าง)

การศึกษา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (ชีววิทยา)

นางสาวชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์
อาจารย์ (อัตราจ้าง)

การศึกษา
พธ.ม. (ชีวิตและความตาย)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
(Bachelor of Arts in Psychology)

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
พธ.บ. (จิตวิทยา)
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
Ph.D. (Psychology)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูภาวนาสังวรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาถาวร ถาวโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาอานนท์ กนฺตวีโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำ/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

การศึกษา
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)
พธ.ม. (ชีวิตและความตาย)
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)
รศ.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียง)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
วท.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
พธ.บ. (จิตวิทยา)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.สรายุทธ อุดม
อาจารย์ประจำ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
ผู้อำนวยการหลักสูตร/รักษาการหัวหน้าภาค

การศึกษา
พธ.บ. (จิตวิทยา)
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
M.A. (Psychology)
Ph.D. (Psychology)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตร/คณบดี

การศึกษา
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
M.A. (Psychology)
Ph.D. (Psychology)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร/รักษาการหัวหน้าภาคจิตวิทยา

การศึกษา
พธ.บ. (จิตวิทยา)
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
M.A. (Psychology)
Ph.D. (Psychology)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.ประสิทธิ์ แก้วศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ (ดวงชัย), ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
Ph.D. (Psychology)
ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน)
พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)

ดร.วิศาล สายเพ็ชร์
อาจารย์ (อัตราจ้าง)

การศึกษา
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)
พธ.ม. (ชีวิตและความตาย)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผศ.ดร.
รองคณบดี/อาจารย์ประจำ

การศึกษา
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)
พธ.ม. (ชีวิตและความตาย)
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.
ผช.อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ/อาจารย์ประจำ

การศึกษา
Ph.D. ( Psychology )
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
พธ.บ. (จิตวิทยา)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
ปร.ด. (สื่อสารการเมือง)
Ph.D. (Political Science)
M.A. (Politics)
พธ.บ. (สังคมวิทยา)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้อำนวยการหลักสูตร

การศึกษา
Ph.D. (Psychology)
M.A. (Psychology)
พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
Ph.D. (Educational Psychology)
M.S. (Educational Administration)
ค.บ. (พลศึกษา)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
Ph.D. (Psychology)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา/การแนะแนว)
ค.บ. (จิตวิทยาการศึกษา/การแนะแนว)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับ 2


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.มั่น เสือสูงเนิน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตร/คณบดี

การศึกษา
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
M.A. (Psychology)
Ph.D. (Psychology)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย