๑. อาจารย์ประจำภาค

พระมหาภราดร ภูริสฺสโร, ดร.
หัวหน้าภาค/อาจารย์ประจำ เลขที่ ๐๔๒๑๐๐๕

การศึกษา
Ph.D. (Linguisitics)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ป.ธ.๖ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร
พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี), ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
ป.ธ. ๙
พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร
พระมหาฉันท์ จิรเมธี (โลวะลุน), ผศ.
อาจารย์ประจำ เลขที่ ๐๔๒๑๐๐๒

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร
อาจารย์ ประจำ
อาจารย์ประจำ เลขที่ ๐๔๒๑๐๐๘

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
พธ.ด. (ภาษาไทย)

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร
ผศ.ดร.อดุลย์ คนแรง
อาจารย์ประจำ เลขที่ ๐๔๒๑๐๐๖

การศึกษา
ป.ธ. ๙
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
ปร.ด. (ภาษาไทย)

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๒. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์อัตราจ้าง/อาจารย์พิเศษ

พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล (วันทุมมา), ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (สังคมศึกษา)
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล)

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร
ผศ.ดร.เชน นคร
อาจารย์พิเศษ

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
พธ.ด.(พุทธจิตวิทยา)

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร
บุคลากร
อาจารย์พิเศษ
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร