๑. อาจารย์ประจำ

พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
หัวหน้าภาค/อาจารย์ประจำ

การศึกษา
ป.ธ. ๗
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)

พระเทพเวที รศ.ดร.
อาจารย์ประจำ/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์ มจร Faculty of Humanities MCUคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
อาจารย์ประจำ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Public Administration)

คณะมนุษยศาสตร์ มจร Faculty of Humanities MCUคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย
อาจารย์ประจำ/ผู้อำนวยการหลักสูตร

การศึกษา
ป.ธ.5
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (English)

คณะมนุษยศาสตร์ มจร Faculty of Humanities MCUคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บุคลากร
อาจารย์ประจำ
คณะมนุษยศาสตร์ มจร Faculty of Humanities MCUคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์อัตราจ้าง/อาจารย์พิเศษ

พระมหาสุริยา วรเมธี, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ปรัชญา)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก
ผู้อำนวยการหลักสูตร
รศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (English)

รศ.ดร.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Politics)

ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
ผู้อำนวยการหลักสูตร/อาจารย์ประจำ

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
M.A. (English)
Ph.D. (English)

ดร.ณรงค์ชัย ปิ่นทรายมูล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

ดร.ชาย
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ปรัชญา)
พธ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)

ดร.ลลิตา พิมพ์รัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)

Miss Apsorn Tiewchroenkij
อาจารย์พิเศษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
อาจารย์ประจำ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Public Administration)

รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Politics)

พระมหาสุริยา วรเมธี, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ปรัชญา)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

ดร.ชาย หน่อแสง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ปรัชญา)
พธ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)

ดร.ลลิตา พิมพ์รัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย
ผู้อำนวยการหลักสูตร/อาจารย์ประจำ

การศึกษา
ป.ธ.5
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (English)

บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (International program)

ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
ผู้อำนวยการหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

ดร.ณรงค์ชัย ปิ่นทรายมูล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

รศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (English)

ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1
M.A. (English)
Ph.D. (English)

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก
ผู้อำนวยการหลักสูตร
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร