อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE)

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE)

29-30 เมษายน2567

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มจร พร้อมทั้งผู้บริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อม การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนาหลักสูตรในอนาคต จัดโครงการร่วมกับสำนักประกันคุณภาพ มจร. โดยมีพระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการ เพื่อให้ อาจารย์ ผู้บริหาร ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบการจัดการศึกษาที่ประกันผลลัพธ์การเรียนรู้ ตลอดจนดำเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานตามกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพต่อไป

ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ : ผศ. ดร.นิคม มูลเมือง เป็นผู้บรรยายในโครงการอบรม

ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจจากส่วนงาน/หลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2.ภาควิชาศาสนาและปรัชญา 3.คณะพุทธศาสตร์ 4.หลักสูตร ป.โท สันติศึกษา

5.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 6.บัณฑิตวิทยาลัย 7.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 8.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9. มจร วิทยาเขตขอนแก่น 10.มจร วิทยาเขตโคราช 11.คณะมนุษยศาสตร์ 12.หลักสูตรจิตวิทยาชีวิตและความตาย 13.หลักสูตรพุทธจิตวิทยา 14.หลักสูตรภาษาศาสตร์ 15.หลักสูตร ป.โท ภาษาอังฤษ Inter 16.ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 17.ภาควิชาภาษาไทย 18.ภาควิชาจิตวิทยา รวมทั้งสิ้น 18 ส่วนงาน/หลักสูตร

รูปภาพตลอดโครงการ https://photos.app.goo.gl/s82GqEW4TfncfyReA

_______________

#มจร#คณะมนุษยศาสตร์มจร

#มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๓๘๔/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

จึงแต่งตั้งให้ พระธัชฑล ฉายา รกฺชิโต นามสกุล อัตรัง อายุ ๒๗ พรรษา ๑ วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ประโยค ๑-๒, พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา), พธ.ม. (จิตวิทยาชีวิตและความตาย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๔๑๒๐๐๒ สังกัด สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะมนุษยศาสตร์ มจร. จัดกิจกรรม หลักทักษะอาชีพและการประกอบการ ภายใต้กิจกรรม เรื่อง ศิลปะอาชีพเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคนพิการ

คณะมนุษยศาสตร์ มจร. จัดกิจกรรม หลักทักษะอาชีพและการประกอบการ ภายใต้กิจกรรม เรื่อง ศิลปะอาชีพเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคนพิการ

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสีเขียว ณ บางด้วน ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 8.30 -16.00 น.

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท. รศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ จิตอัจฉริยะปัญญาการรู้คิด: การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมสัมมาอาชีวะของคนพิการทางสติปัญญากิจกรรม หลักทักษะอาชีพและการประกอบการ ภายใต้กิจกรรม เรื่อง ศิลปะอาชีพเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคนพิการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสีเขียว ณ บางด้วน ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โดยมี รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา เป็นประธานโครงการ และกล่าวให้กำลังใจและปิดโครงการโดย พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ผศ. ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เป้าหมาย 1) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะและประสบการณ์อาชีพการปลูกผักเคล สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจการเกษตรจำหน่ายผักเคลได้ 2) เพื่อให้การผลิตผักเคล การแปรรูปผักเคลเป็นเครื่องดื่ม การทำผักเคลอบกรอบ ข้าวเกรียบผักเคล โรตีผักเคล ทองม้วนผักเคล ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 3) เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดสามารถนำไปจำหน่ายต่อไปได้

กลุ่มผู้ร่วมเรียนรู้ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย

1) ผู้ร่วมเรียนรู้จากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 40 คน

2) กลุ่มผู้พิการทางสติปัญญาอำเภอพระประแดง จำนวน 10 คน

โดยได้รับความร่วมมือทั้งสิ้น 11 เครือข่ายส่วนงาน

1) เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เกษตรอำเภอบางพลี เกษตรอำเภอเมือง และเกษตรอำเภอพระประแดง

2) เกษตรสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

3) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

4) ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการพระประแดง

5) นายแพทย์สาธารสุขจังหวัด หรือผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และผู้อำนวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน 6) นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง

7) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.ชาตรี สรงประเสริฐ และคณะ นักศึกษาจิตอาสา

8 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

9) นายกสโมสรโรตารี่เอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ

10) ประชาชน/ผู้สนใจชุมชนบางด้วนและชุมชนใกล้เคียง

11)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รวมรูปภาพภายในงาน

รับสมัครนิสิตระดับ ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ประจำปีการศึกษา 2567

📢📢รับสมัครนิสิตระดับ ปริญญาโท-เอก 🔆สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย🔆 ประจำปีการศึกษา 2567

⭐️เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกอาชีพ ทุกช่วงอายุ⭐️ #เรียนรู้ชีวิตเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าและจากลาอย่างงดงาม

💥– เรียนรู้จิตวิทยาชีวิตและความตาย

💥– เรียนรู้หลักพุทธธรรมบูรณาการกับชีวิต

💥– เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยเชิงพุทธองค์รวม

💥– เรียนรู้การให้คำปรึกษาเชิงพุทธ

ตสฺมา อิธ ชีวิตเสเส กิจฺจกโร สิยา นโร น จ มชฺเช

เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ ทุกคนควรกระทำกิจหน้าที่ และไม่พึงประมาท

📍เรียนที่ อาคารเรียน มจร. วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม. #จิตวิทยาชีวิตและความตาย #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร
ป.โท จิตวิทยาชีวิตและความตาย

ป.เอก จิตวิทยาชีวิตและความตาย

คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาสาราณียธรรม และร่วมจับฉลากลุ้นรางวัล เนื่องในทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

__พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ณ ภายในหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยา

__ในการนี้ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. นำผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาสาราณียธรรม และร่วมจับฉลากลุ้นรางวัล เนื่องในทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

__ทั้งนี้ พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นพิธีกรคู่ภาคภาษาอังกฤษ

แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๐๑๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔. และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาภราดร ภูริสสโร (สุวรรณรัตน์), ดร. อายุ ๓๖ ปี พรรษา ๑๖ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖ , พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (ภาษาศาสตร์), Ph.D. (Linguistics) ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ ๐๔๒๑๐๐๕ สังกัด ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาสมชาย กิตติปญฺโญ (จันทร์หอม) อายุ ๕o ปี พรรษา ๒๘ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗ ,พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), M.A. (Linguistics with Gold Medal) ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ ๐๔๓๑๐๐๓ สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๐๑๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงแต่งตั้งให้ รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ อายุ ๖๐ ปี วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตร์), พธ.บ. (จิตวิทยา), B.. (Journalism), M.A. (Economics), M.A. (Political Science), M.A. (Clinical Psychology), M.A. (Economics), M.Ed. (Educational Psychology), Ph.D(Clinical Psychology), ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ ๑๔๔๑๐๐๕ สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย