คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดให้มีบริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้แก่นิสิตและบุคคลทั่วไป