สถิติอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์

ที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ฉายา นามสกุล ประจำ/อัตราจ้าง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คะเนตนอก อัตราจ้าง
รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  – ปันเขื่อนขัตย์ อัตราจ้าง
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ อัตราจ้าง
รองศาสตราจารย์ นายนิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ อัตราจ้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/คณบดี พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร, ดร. อภิฉนฺโท วิเศษหมื่น ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูปฐมวรวัฒน์, ดร. (ทองศรี) เอกวํโส เอกพันธุ์ ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ กลฺยาณธมฺโม พรหมอยู่ อัตราจ้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาณรงค์ศักดิ์,ดร. ฐิติญาโณ ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาสุริยา, ดร. วรเมธี นักปราชญ์ ประจำ
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย  – หมื่นชนะ อัตราจ้าง
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ประจำ
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ ประจำ
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ประจำ
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ประจำ
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ อัตราจ้าง
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.มั่น เสือสูงเนิน ประจำ
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. โกวิท พานแก้ว ประจำ
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.สุชน ประวัติดี ประจำ
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ประพันธ์  – กุลวินิจฉัย อัตราจ้าง
๒๐ อาจารย์ พระราชวรมุนี (พล) อาภากโร ไชยวิชู ประจำ
๒๑ อาจารย์ พระมหาวิเชียร, Ph.D ปริชาโน หวลโคกสูง ประจำ
๒๒ อาจารย์ พระครูพิพิธปริยัติกิจ(ชยันต์),ดร. พุทธธมฺโม แสนโบราณ ประจำ
๒๓ อาจารย์ พระมหาสมนึก, ดร. กิตฺติโสภโณ เศวตรัฐกุล อัตราจ้าง
๒๔ อาจารย์ พระมหาเผื่อน, ดร. กิตฺติโสภโณ เฉลิมจาน ประจำ
๒๕ อาจารย์ พระใบฎีกากิตติพงษ์, ดร. สีลสุทฺโธ ประจำ
๒๖ อาจารย์ ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ ประจำ
๒๗ อาจารย์ ดร.คำเอียง  – กองสิน อัตราจ้าง
๒๘ อาจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  – ปิ่นทรายมูล อัตราจ้าง
๒๙ อาจารย์ ดร.จรรยา  – อินทร์อ๋อง อัตราจ้าง
๓๐ อาจารย์ ดร.แม่ชีกาญจนา  – เตรียมธนาโชค อัตราจ้าง
๓๑ อาจารย์ ดร.แม่ชีทัศนา  – จิรสิริธรรม อัตราจ้าง
๓๒ อาจารย์ ดร.ไจตนย์ศรี  – วังพล อัตราจ้าง
๓๓ อาจารย์ ดร.สมโภช  – ศรีวิจิตรวรกุล ประจำ
๓๔ อาจารย์ ดร.นวลวรรณ  – พูนวสุพลฉัตร อัตราจ้าง
๓๕ อาจารย์ ดร.พุทธชาติ  – แผนสมบุญ ประจำ
๓๖ อาจารย์ ดร.กมลาศ  – ภูวชนาธิพงศ์ ประจำ
๓๗ อาจารย์ ดร.อดุลย์ คนแรง ประจำ
๓๘ อาจารย์ ดร.สายน้ำผึ้ง  – รัตนงาม อัตราจ้าง
๓๙ อาจารย์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ประจำ
๔๐ อาจารย์ ดร.สมร เกษสม ประจำ
๔๑ อาจารย์ พระครูศรีสุทธิคณารักษ์, ดร. ประจำ
๔๒ อาจารย์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท ประจำ
๔๓ อาจารย์ ดร.ทายาท ศรีปลั่ง ประจำ
๔๔ อาจารย์ พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล วันทุมมา ประจำ
๔๕ อาจารย์ พระฐิตะวงษ์ อนุตโร ลาเสน ประจำ
๔๖ อาจารย์ พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี โลวะลุน ประจำ
๔๗ อาจารย์ พระศรีสิทธิมุนี(เฉลิมชัย) ชยเมธี ชยเมธีกุล ประจำ
๔๘ อาจารย์ พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ธนิกกุล ประจำ
๔๙ อาจารย์ นางสาวญาณินี  – ภู่พัฒน์ อัตราจ้าง
๕๐ อาจารย์ นางสาวชนันทกรณ์  – เกียรติจานนท์ ประจำ
๕๑ อาจารย์ นายเชน  – นคร ประจำ

สรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์

ที่ ตำแหน่ง  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
อาจารย์  – ๒๓ ๓๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  –  ๑๕
รองศาสตราจารย์   –  ๑  ๔
ศาสตราจารย์
รวม  ๐  ๑๗ ๓๔  ๕๑