คณะมนุษยศาสตร์จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ๒ หลักสูตร คือ

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จัดการศึกษ ๑ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาจิตวิทยา จัดการศึกษา ๑ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา