คณะมนุษยศาสตร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ หลักสูตร คือ

ภาควิชาภาษาไทย

จัด ๑ หลักสูตร