อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE)

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE)

29-30 เมษายน2567

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มจร พร้อมทั้งผู้บริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อม การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนาหลักสูตรในอนาคต จัดโครงการร่วมกับสำนักประกันคุณภาพ มจร. โดยมีพระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการ เพื่อให้ อาจารย์ ผู้บริหาร ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบการจัดการศึกษาที่ประกันผลลัพธ์การเรียนรู้ ตลอดจนดำเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานตามกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพต่อไป

ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ : ผศ. ดร.นิคม มูลเมือง เป็นผู้บรรยายในโครงการอบรม

ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจจากส่วนงาน/หลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2.ภาควิชาศาสนาและปรัชญา 3.คณะพุทธศาสตร์ 4.หลักสูตร ป.โท สันติศึกษา

5.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 6.บัณฑิตวิทยาลัย 7.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 8.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9. มจร วิทยาเขตขอนแก่น 10.มจร วิทยาเขตโคราช 11.คณะมนุษยศาสตร์ 12.หลักสูตรจิตวิทยาชีวิตและความตาย 13.หลักสูตรพุทธจิตวิทยา 14.หลักสูตรภาษาศาสตร์ 15.หลักสูตร ป.โท ภาษาอังฤษ Inter 16.ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 17.ภาควิชาภาษาไทย 18.ภาควิชาจิตวิทยา รวมทั้งสิ้น 18 ส่วนงาน/หลักสูตร

รูปภาพตลอดโครงการ https://photos.app.goo.gl/s82GqEW4TfncfyReA

_______________

#มจร#คณะมนุษยศาสตร์มจร

#มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย