แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๓๘๔/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

จึงแต่งตั้งให้ พระธัชฑล ฉายา รกฺชิโต นามสกุล อัตรัง อายุ ๒๗ พรรษา ๑ วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ประโยค ๑-๒, พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา), พธ.ม. (จิตวิทยาชีวิตและความตาย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๔๑๒๐๐๒ สังกัด สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗