รับสมัครนิสิตระดับ ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ประจำปีการศึกษา 2567

📢📢รับสมัครนิสิตระดับ ปริญญาโท-เอก 🔆สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย🔆 ประจำปีการศึกษา 2567

⭐️เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกอาชีพ ทุกช่วงอายุ⭐️ #เรียนรู้ชีวิตเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าและจากลาอย่างงดงาม

💥– เรียนรู้จิตวิทยาชีวิตและความตาย

💥– เรียนรู้หลักพุทธธรรมบูรณาการกับชีวิต

💥– เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยเชิงพุทธองค์รวม

💥– เรียนรู้การให้คำปรึกษาเชิงพุทธ

ตสฺมา อิธ ชีวิตเสเส กิจฺจกโร สิยา นโร น จ มชฺเช

เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ ทุกคนควรกระทำกิจหน้าที่ และไม่พึงประมาท

📍เรียนที่ อาคารเรียน มจร. วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม. #จิตวิทยาชีวิตและความตาย #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร
ป.โท จิตวิทยาชีวิตและความตาย

ป.เอก จิตวิทยาชีวิตและความตาย