การวิจัยแบบผสมผสานวิธี

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การวิจัยแบบผสานวิธี” บรรยายโดย รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้อง A301-302 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย   การวิจัยแบบผสานวิธี#1   การวิจัยแบบผสานวิธี#2   การวิจัยแบบผสานวิธี#3

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ

โครงการจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ” บรรยายโดย รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มจร เมื่อวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง A301-302 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ#1   …