ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission คณะมนุษยศาสตร์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกรูป/คน ปฏิบัติตามประกาศขั้นตอนการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ตามที่คณะกำหนดและสมัครเข้าใช้งาน ระบบ ทปอ. Clearing House ที่ www.mytcas.com หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดของมหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์